Algemene voorwaarden

Horeca.com is een handelsnaam van Horeca.com N.V., gevestigd te Roosendaal 78, Willemstad, KvK 136456.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Horeca.com niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van Horeca.com

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - van Horeca.com alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of goederen. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
1.4 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Horeca.com is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Horeca.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Horeca.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de nalevering van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.
1.11 Door het gebruik van de internetsites van Horeca.com en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.12 Horeca.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Horeca.com gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht.
2.2 Alle aanbiedingen van Horeca.com geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Horeca.com dan wel haar leveranciers strekt.
2.3 Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Horeca.com ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.
2.4 Horeca.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Overeenkomst

3.1 De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Horeca.com via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Horeca.com ontvangen.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat Horeca.com een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen. De overeenkomst kan door Horeca.com herroepen worden of er kunnen speciale voorwaarden aan de bestelling worden verbonden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Horeca.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling meedelen.
3.4 Koper en Horeca.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Horeca.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
3.5 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Horeca.com en Koper, dan wel tussen Horeca.com en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de Koper bij Horeca.com gedane bestelling, is Horeca.com nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Horeca.com
3.6 De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.7 Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.
3.8 Het annuleren van een met Horeca.com gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Horeca.com De Koper is gehouden aan voor alle voor Horeca.com hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horeca.com te vergoeden.

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 De door Horeca.com getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Horeca.com bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen.
4.4 Op alle afleveringen van Horeca.com geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor Koper inzichtelijk in het bestelproces. Leveringen binnen Nederland met een netto goederenwaarde boven € 250,00 excl. BTW zijn franco huis. Voor overige leveringen gelden speciale tarieven.

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels iDeal, bankoverschrijving, creditcard, V PAY en Bancontact / Mister Cash.
5.2 Horeca.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Horeca.com heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horeca.com is bijgeschreven zal zij overgaan tot bestelling dan wel verzending van de goederen.
5.4 In geval van niet tijdige betaling is Horeca.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
5.5 Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is Koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Horeca.com gesloten overeenkomst op te schorten.

6. Levertijden

6.1 De door Horeca.com opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient Koper Horeca.com schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 Wanneer Horeca.com haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Horeca.com, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Horeca.com, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.
6.3 Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan Koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horeca.com gesloten overeenkomst.
6.4 Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
6.5 Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen.
6.6 Het is Horeca.com toegestaan de verkochte goederen in gedeelten af te leveren.

7. Levering

7.1 De wijze van transport / verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Horeca.com bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 8.00uur en 17.00 uur.
7.2 Specifieke wensen van Koper inzake het transport / verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
7.3 Voorafgaand aan de levering informeert Horeca.com Koper over de aflevering.
7.4 Er dient op de overeengekomen afleverdag iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
7.5 De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van Koper.
7.6 Koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Horeca.com hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien Koper de goederen retour zendt, zonder dat Horeca.com zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Horeca.com deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van Koper. De zending wordt door Horeca.com voor rekening en risico van Koper opgeslagen en ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclamatie kan worden afgeleid.
7.7 Indien Koper weigert de te leveren goederen in ontvangst te nemen of indien Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, slaat Horeca.com deze goederen voor rekening en risico van Koper op. Horeca.com heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
7.8 Het risico op tenietgaan en / of achteruitgang van de door Horeca.com geleverde goederen gaat over op de Koper nadat Horeca.com de goederen op het in de orderbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

8. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

8.1 De door Horeca.com geleverde goederen blijven het eigendom van Horeca.com totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Horeca.com gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren goederen zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Horeca.com verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Horeca.com op Koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door Koper.
8.2 Koper is verplicht de door Horeca.com onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Horeca.com af te geven. Koper verleent Horeca.com reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van Koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Horeca.com op volledige schadeloosstelling.
8.3 Door Horeca.com aan Koper geleverde goederen, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Horeca.com vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is Horeca.com gerechtigd de afgeleverde goederen, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, terug te nemen.
8.4 Koper is niet bevoegd de goederen te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.
8.5 Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt Horeca.com zich hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Horeca.com op Koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Horeca.com geleverde goederen welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horeca.com is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Horeca.com daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
8.6 Indien derden enig recht op het door Horeca.com onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is Koper gehouden Horeca.com zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
8.7 Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Horeca.com daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van Koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Horeca.com.

9. Reclamaties

9.1 Koper dient de gekochte goederen bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste goederen zijn geleverd, of de geleverde goederen voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door Koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
9.2 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz., is Horeca.com niet aansprakelijk.
9.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Horeca.com te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
9.4 Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horeca.com
9.5 Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen betreft, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd dient Koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.
9.6 Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.
9.7 Indien goederen door Koper zijn gemonteerd, verwerkt of gebruikt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
9.8 Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren goederen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Horeca.com worden geretourneerd. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Horeca.com
9.9 Indien, al dan niet na onderzoek van Horeca.com, blijkt dat de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst heeft Koper recht op een billijke schadevergoeding dan wel recht op vervangende goederen, mits nog leverbaar, tegen teruglevering van het oorspronkelijk geleverde goederen.
9.10 Mochten de vervangende goederen niet leverbaar zijn heeft de Koper, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen, recht op:
a. het uitzoeken van vervangende goederen ter waarde van de goederen welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen goederen duurder zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden legt Koper het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen goederen goedkoper zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden krijgt Koper het verschil in prijs terug.
b. restitutie van waarde van de goederen hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
9.11 In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Horeca.com geleverde goederen, door Horeca.com worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 8 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Horeca.com behoren. In een dergelijk geval waarin Horeca.com zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd Koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 20% van het oorspronkelijke netto goederen bedrag (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

10. Garantie

10.1 Voor door Horeca.com geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende goederen wordt vastgesteld. Horeca.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Horeca.com of de fabrikant zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11. Bedenktijd en ontbinding

11.1 In het geval van consumenten verkoop heeft de wederpartij gedurende 14 kalenderdagen na aflevering van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
11.2 In dat geval dient de wederpartij de goederen ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Horeca.com retour te zenden. Horeca.com zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding het door Koper aan haar betaalde terug storten.

12. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop buiten Nederland

12.1 De door ons geboden goederen zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze goederen in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van Koper.
12.2 Goederen die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook goederen die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Horeca.com kan op geen enkele wijze door Koper aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Horeca.com geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. Horeca.com is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Horeca.com en Horeca.com tegen die schade verzekerd is.
13.2 Horeca.com kan op geen enkele wijze door Koper aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Horeca.com geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde goederen of diensten, zij het dat Horeca.com Koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
13.3 Koper vrijwaart Horeca.com voor aanspraken van derden tegenover wie Horeca.com zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.
13.4 De aansprakelijkheid van Horeca.com zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht heeft Horeca.com het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Horeca.com daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Horeca.com is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Horeca.com in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Horeca.com genoten voordeel.
14.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor Koper de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Horeca.com kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van Horeca.com, wanprestatie van leveranciers van Horeca.com, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van Horeca.com, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.
14.3 Horeca.com is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
14.4 Indien Koper Horeca.com daartoe schriftelijk aanmaant is Horeca.com gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 14.1 uit te spreken.

15. Intellectuele eigendom

15.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen en/of de internetsite berusten bij Horeca.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
15.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële know how, methoden en concepten.
15.3 Het is Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van de goederen zelf.
15.4 Koper zal Horeca.com vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van de door Horeca.com geleverde goederen, van toepassing van de goederen op andere dan door Horeca.com voorgeschreven wijze of van integratie van de goederen met een niet door Horeca.com geleverde goederen.

16. Gegevensbeheer

16.1 Indien u een bestelling plaatst bij Horeca.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horeca.com Horeca.com houdt zich aan de nationale privacywetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
16.2 Horeca.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.
16.3 Koper is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Horeca.com aan te passen bij onjuistheden.
16.4 Horeca.com zal naar aanleiding van een verzoek van Koper zijn gegevens uit de database verwijderen, mits Koper heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.
16.5 Horeca.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
16.6 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Horeca.com inloggegevens zijn verstrekt, draagt Koper zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Koper is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
16.7 Het kan zijn dat u op de websites van Horeca.com hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. Horeca.com is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers, de inhoud van deze websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

17. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

17.1 Alle geschillen, ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Horeca.com, tenzij een andere rechter bevoegd is. Het staat Horeca.com evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3 Los van de in deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen behoudt Koper de rechten die zij op grond van de wet in haar vestigingsland heeft.